Oản Tứ Phủ dâng lễ thắp hương có tại Oản cô Tâm. T́m hiểu về cách dâng lễ Cô Bơ, cô Chín Tứ Phủ
https://oancotam.com/co-bo/
https://oancotam.com/co-chin/